Proqramlar

Bakalavr

050214 DİNŞÜNASLIQ

I tədris ili

Payız

1) Ərəb dili – 1 (ərəb dilinin əlifba və fonetikası, mətnlərlə bağlı qrammatik izahat);
2) Qurani-Kərim – 1 (Qurani-Kərim əlifbası);
3) İnformatika və kompyuter texnologiyası;
4) Multikulturalizmə giriş;
5) İslam tarixi – 1 (İslam tarixinə giriş);
6) Mülki müdafiə.

Yaz

7) Ərəb dili – 2 (ərəb dilinin nitq hissələri və sadə cümlələr);
8) Qurani-Kərim – 2 (Qurani-Kərim təcvidi);
9) İslam tarixi – 2;
10) Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti.

Seçmə fənlər

11) 1. Əqaid;
2. Kəlam tarixi;
12) 1. Elmihal;
2. İslam hüququ tarixi.

II tədris ili
Payız

1) Ərəb dili – 3 (ərəb dilinin köməkçi nitq hissələri və morfoloji xüsusiyyətləri);
2) Din sosiologiyası;
3) Yəhudilik və xristianlıq;
4) Müqəddəs kitabların müqayisəsi.

Seçmə fənlər

5) 1. Məntiq;
2. Fəlsəfə;
3. Azərbaycan Respublikası Konstitutiyası;
6) 1. Qurani-Kərim qiraəti;
2.Qiraət məktəbləri.

Yaz

7) Müqayisəli teologiya;
8) Hind-Çin dinləri;
9) Qərbdə İslam tədqiqatları.

Seçmə fənlər

10) 1. İslam əxlaqı;
2. Sufizm;
11) 1. Hədis;
2. Müasir hədis məsələləri;
12) 1. İslam tədris üsulu;
2. Dinlər tarixi;
13) 1.Təfsir;
2. Müasir təfsir məsələləri.

III tədris ili
Payız

1) İngilis dili – 1;
2) Əxlaq fəlsəfəsi;
3) Yeni dini hərəkatlar;
4) Din psixologiyası.

Seçmə fənlər

5) 1. İslam ölkələri tarixi və coğrafiyası;
2. İslam mədəniyyəti və incəsənəti;
6) 1.Sosial psixologiya;
2.Sosial elmlər tarixi.

Yaz

7) Azərbaycan tarixi;
8) İngilis dili – 2;
9) Din fəlsəfəsi;
10) Azərbaycanda dini cərəyanlar;
11) Sosial elmlərin metodologiyası.

Seçmə fənlər

12) 1. İslam elmlərinin müasir məsələləri;
2. İslam elmlərinin tarixi.

IV tədris ili
Payız

1) İslam hüququ;
2) Müqəddəs mətnlərin hermenevtikası;
3) Elm və din;
4) Mistisizm.

Seçmə fənlər

5) 1. İslam fəlsəfəsi;
2. Müasir fəlsəfə məktəbləri;
6) 1. Müasir İslam mütəfəkkirləri;
2. İslam düşüncəsinə giriş.

Yaz

7) İstehsalat təcrübəsi;
8) Buraxılış işinin yerinə yetirilməsi;
9) Yekun Dövlət Attestasiyası.

Magistratura

060214 Dinin psixologiyası
I tədris ili
PAYIZ

1) Xarici dil (İngilis dili);
2) Psixologiya;
3) Din psixologiyasının müasir problemləri;
4) Din psixologiyasının tarixi və metodologiyası;
5) Elmi tədqiqat metodları;
6) Müasir psixologiya tarixi – 1;
7) Yaş mərhələləri və din.

YAZ

1) Ali məktəb pedaqogikası;
2) İnanc və inancsızlıq psixologiyası;
3) Şəxsiyyət və din;
4) Müasir psixologiya tarixi – 2.

Seçmə fənn

1) 1.Fəlsəfə;
2.Fəlsəfə tarixi.
2) 1.Radikal dini hərəkatların psixologiyası;
2.Psixoterapiya və din.

II tədris ili

1) Psixoanaliz və din;
2) Sufi psixologiyası.

Seçmə fənn

1) 1.Psixoloji sağlamlıq və dini-mənəvi konsultasiya;
2.Müasir psixologiya nəzəriyyələri və din;
2) 1.Psixoloji tədqiqatlarda statistika;
2.Funksionalizm və din;
3) 1.İslam dünyasında din psixologiyası.
2.Strukturalizm və din

Yaz

1) Elmi pedaqoji təcrübə;
2) Elmi tədqiqat təcrübəsi;
3) Magistr dissertasiya işinin hazırlanması və müdafiəsi.

060214 Dinlərin tarixi
I tədris ili
Payız

1) Xarici dil (İngilis dili);
2) Psixologiya;
3) Dinlər tarixinin müasir problemləri;
4) Dinlər tarixinin metodologiyası;
5) Elmi tədqiqat metodları;
6) Dinin fenomenologiyası;
7) İbri dili – 1.

Yaz

1) Ali məktəb pedaqogikası;
2) Xristian məzhəbləri tarixi;
3) Yəhudilik tarixi;
4) İbri dili – 2.

Seçmə fənn

1) 1.Fəlsəfə;
2.Fəlsəfə tarixi.
2) 1.Qərbdə dinlər tarixi tədqiqatları;
2.Hind dinləri.


II tədris ili

1) Yeni dini hərəkatlar;
2) Dinlərarası münasibətlər.

Seçmə fənn

1) 1. Müqayisəli müqəddəs kitab və Qurani-Kərim tədqiqatları;
2.İslam dünyasında dinlər tarixi tədqiqatları.
2) 1.Azərbaycanda dini azlıqlar;
2.Qloballaşma və din.
3) 1.Şərq dinləri;
2.Mifologiya və din.

Yaz

1) Elmi pedaqoji təcrübə;
2) Elmi tədqiqat təcrübəsi;
3) Magistr dissertasi işinin hazırlanması və müdafiəsi.


060214 Din sosiologiyası
I tədris ili
Payız


1) Xarici dil (İngilis dili);
2) Psixologiya;
3) Din sosiologiyasının müasir problemləri;
4) Din sosiologiyasının metodologiyası;
5) Elmi tədqiqat metodları;
6) Sosiologiya;
7) Sosial antropologiya.


Yaz


1) Ali məktəb pedaqogikası;
2) İslam dünyasında müasirləşmə;
3) Yeni dini hərəkatların sosiologiyası;
4) Klassik sosioloji nəzəriyyələr.

Seçmə fənn

1) 1.Fəlsəfə;
2.Fəlsəfə tarixi.
2) 1.Dini qrupların sosiologiyası;
2.Azərbaycanda dini cərəyanların sosiologiyası.


II tədris ili


1) Müasir sosioloji nəzəriyyələr;
2) Sosioloji tədqiqatlarda statistika.

Seçmə fənn

1) 1.Dövlət-din münasibətləri;
2.Din və sekulyarizasiya.
2) 1.Sosial dəyişmə və din;
2.Modernizm və din.
3) 1.İslam sosiologiyası;
2.Multikulturalizm və din.

Yaz

1) Elmi pedaqoji təcrübə;
2) Elmi tədqiqat təcrübəsi;
3) Magistr dissertasiya işinın hazırlanması və müdafiəsi.

alt menü