Aqil Şirinov

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun rektoru,
ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru

İş: (+994 12) 436 77 66
Email: [email protected]


Şəxsi məlumat


Anadan olduğu tarix: 28.09.1979
Vətəndaşlıq: Azərbaycan
Bildiyi dillər:
Azərbaycan (ana dili), ingilis dili (əla), ərəb dili (əla), türk dili (əla), rus dili (yaxşı), fars dili (orta)
İş təcrübəsi
2008-2018-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsində İslam Məzhəbləri Tarixi və İslam Fəlsəfəsi fənləri üzrə müəllim
2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Dinşünaslıq ekspertizası, ictimai məsələlər və analitik təhlil şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır.
2016-2020 Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi “Fətva və moizə” şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır.
2018-2020 Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun Elm və innovasiyalar üzrə prorektoru vəzifəsində çalışmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 12 may 2020-ci ildə Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun rektoru vəzifəsində təyin edilmişdir.
2020-ci ildən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Elmi-dini Şurasının üzvüdür.

2020-ci il sentyabr ayından Avropa Şurası "Mədəniyyətlərarası İnteqrasiya İşçi Qrupu"nun (Working Group on Intercultural Integration) Azərbaycan üzrə təmsilçisi seçilib.

Təhsil


2003-2007 Türkiyə Respublikası Marmara Universitetinin Sosial Elmlər İnstitututunda doktorantura təhsilini bitirərək İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru adına layiq görülmüşdür.
Elmi işinin mövzusu:
Nəsirəddin Tusinin Varlıq (Ontologiya) və Tanrı Anlayışı (Nasireddin Tusi`de Varlık ve Uluhiyyet)
2001-2003 Türkiyə Respublikası Marmara Universitetinin Sosial Elmlər İnstitututunda magistratura təhsilini bitirmişdir.
Elmi işinin mövzusu:
İslam Mezhepleri Tarihi Literatüründe Aşırı Fırkalar ve Görüşleri
Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsində təhsil almış və ilahiyyat ixtisası üzrə tam kursu bitirmişdir.

Mükafatlar və Qrantlar


2011- ABŞ Kongres kitabxanasının Açıq Dünya (Open World) proqramının `Dini Dözümlülük` (Religious Toleration) adlı proqramında iştirak etmək hüququ qazanmış və 4-14 May tarixində ABŞ-da olmuşdur
2016 ABŞ-ın Çikaqo şəhərində yerləşən və ilahiyyat sahəsində magistratura təhsili verən akademik bir qurum olan “Meadville Lombard Theological School”- un “Dini Multikulturalizm” mövzusuna həsr olunmuş bir aylıq seminar-treyninqinin iştirakçısı olmuşdur
İştirak etdiyi konfrans və simpoziumlar
2006 İstanbul Litera Yayıncılığın təşkil etdiyi “Metafizika Toplantıları” adlı konfransda çıxış (mövzu: Kelam’da Yaratma-The Creation in Islamic Theology)- İstanbul-İSAM
“Fahreddin er-Razi ve Nasiruddin et-Tusi`nin Ibnsinacılığı”, “The Aviccenism of Fakhr al-din al-Razi and Nasir al-din al-Tusi”, Beynəlxalq İbn Sina Simpoziumu ( 22-24. 05. 2008), Istanbul, II, səh. 275-284
“Fahreddin er-Razi`nin Kelam Geleneğindeki Yeri” (“The Place of Fakhr al-Din al-Razi in the Kalamic Tradition”), Beynəlxalq Fəxrəddin ər-Razi Simpoziumu, ( 24-26. 12. 2010 - Istanbul)
Was Nasir al-Din al-Tusi peripatetic?”, Məhəmməd Nəsirəddin Tusinin 810 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq konfrans, Bakı, 16-18. 06. 2011, səh. 322-323
Felsefe-Tasavvuf Diyaloğu-(Nasiruddin et-Tûsî-Sadreddin el-Konevî örneğinde), 6-8 oktyabr 2011 tarixində Türkiyə Respublikası Konya şəhərində keçirilən Beynəlxalq Sədrəddin Konəvi Simpoziumunda çıxış
Orta Asya`nın İslam Felsefî Düşüncesine Armağanı: Merv Felsefe Ekolü, 11-14 oktyabr 2012 tarixində Qırğızıstan Respublikası Bişkek şəhərində keçirilən Orta Asiyada İslam Mədəniyyəti adlı beynəlxalq simpoziumunda çıxış
Orta Əsr İslam Peripatetizmində İşarat Ənənəsi və Azərbaycan, BDU, Şərqşunaslığının aktual problemləri, Republika Elmi konferansının materialları, 14-15 noyabr, 2012, Bakı, səh. 369-371
Seyid Yahya Bakuvi (Shirvani): Parlance of Tolerance (İnternationla Symposium), 22 October 2013, UNESCO, Paris
Tolerance in Azerbaijan, State and Religion: Strengthening Tolerance İn a Changing World (Abstracts)-First İnterantional Baku Forum, 19-21 December, Maya Basim Publishing House, Istanbul, 2012, səh. 32
2013 Yüzyılda Felsefe-Kelam İlişkisinin Şekillenmesinde Nasiruddin Tusinin rolü, Beynəlxalq “13. Yüzyılda Felsefe” simpoziumu (Bildiri Özetleri), 16-17 Noyabr, Ankara, 2013, səh. 68-69
Yüzyılda Felsefe-Kelam İlişkisinin Şekillenmesinde Nasiruddin Tusinin rolü, Beynəlxalq “13. Yüzyılda Felsefe” simpoziumu məqalələri (bildirileri), ed. Murat Demirkol-Enes Kala, Ankara, 2014, səh. 663-670
2016 “Multikultural dəyərlər kontekstində Azərbaycanın birgəyaşayış modeli”. Heydər Əliyev İrsi və multikultural dəyərlər. Bakı: Azərnəşr, 2016, səh. 290-295
2018 Azərbaycanda birgəyaşayış ənənəsi və Heydər Əliyev. Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlər mövzusunda konfransın materialları. Bakı 2018, səh. 57-63
2019 Rusiya Federasiyasının Tatarıstan Respublikasının Bolqar İslam Akademiyası və Kazan Federal Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən “Rusiya müsəlmanlarının ilahiyyat mirası” adlı I Beynəlxalq Forumda “Musa Carullah Bigiyevin düşüncə sistemində “Təcdid” konsepsiyası” adlı məruzə ilə çıxış

Kitablar


1. Nasiruddin Tusi`de Varlık ve Uluhiyet- Nəsirəddin Tusinin Ontologiya və Tanrı Anlayışı, Istanbul, ISAM yayınları, 2011-müəllif
2. Axund və İmamlar Üçün Xütbə Nümunələri, Bakı, 2013, 650 səh.-həmmüəllif
3. “İslam Felsefesi Tarih ve Problemler” adlı kitabın “Nasiruddin et-Tusi: İbn Sinacılığın Kelamla Sentezi” fəsli, ed. Cüneyt Kaya, İSAM yayınları, İstanbul, 2013, 869 s.-həmmüəllif
4. “İslam Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Razi” adlı kitabın “İşarat Geleneği Bağlamında Fahreddin er-Razi” fəsli (səh. 203-242), ed. Ömer Türker-Osman Demir, İSAM yayınları, İstanbul, 2013, 615 s.
5. Dini radikalizm və onun fəsadları. Bakı: Nurlar, 2014.
6. “Elli Müslüman Düşünür” adlı kitabın “Nasiruddin Tusi” bölməsi. Ed. Mustafa Tekin. İstanbul: Pınar yayınları, 2015
7. İslam dünyasında dini radikalizmin yaranma səbəbləri və tarixi kökləri. Bakı, 2019, 73 s.
8. Multikulturalizmə Giriş (Ali məktəblər üçün dərslik). Bakı, 2019, səh.102-139
9. İslam Mezhepleri Tarihi Literatüründe Aşırı Fırkalar ve Görüşleri- İslam Məzhəbləri Tarixi Mənbələrində İfrat Meylli Məzhəblər və Görüşləri ( Nəşr olunmayıb)

Məqalələr

“Çağdaş Sələfiliyin Yaranmasına və İnkişafına Səbəb Olan İctimai Amillər”. BDU-nin İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi, Sentyabr, səh. 151-159.
2008“Fəlsəfi Kəlam və Nəsirəddin Tusi, BDU-nin İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi, №. 9, Aprel, səh. 194-210.
“İslam teologiyasinda yaradılış problemi”, Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər, cild. 4, No. 22, Bakı: AFSEA, səh. 78-90.
“Nasiruddin Tusi`ye Göre Varlıkla Yokluk Arasında Üçüncü Bir Kategorinin İmkanı: Ahval”, Dil və Ədəbiyyat, 5(65), Bakı, 2008, səh.70-72
“İslam Məzhəbləri Tarixində Təkfir”, BDU-nin İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi, № 11, Aprel, səh. 172-190
2012 The Peripatecism of Nasir al-Din al-Tusi, BDU-nin İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi (The journal of the faculty of Theology-Baku State University)
2012 “Nasirüddin Tusi”, TDV İslam Ansiklopedisi, İSAM yayınları, İstanbul, 2012, səh. 437-442
2012 “Fəlsəfə Tarixində Ruh-Bədən Əlaqəsi Problemi (qədimdən günümüzə)”, Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər, No. 1 (33), Bakı: AFSEA, 2012, səh. 35-48
2012 “Doğu ve Batı Felsefi Gelenekleri Bağlamında Selahaddin Halilov`un Nef, Ruh ve Beden Anlayışı”, Özne Dergisi Özel Sayı, Çükurova-Adana, 2012, səh. 94-104
“Azərbaycanda tolerant mühitin formalaşmasında Əhli-beyt irsinin rolu”, Azərbaycan və Əhli-beyt irsi (Məqalələr toplusu), Bakı: Elm və təhsil, səh. 12-21
2014 “Xəlvətiyyə təriqəti”, BDU-nin İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi, 10, Sentyabr, Nurlar Nəşriyyatı, Bakı, 2014, səh.
2015 “Azərbaycan cəmiyyətinin vəhhabiliyə münasibəti və onun analizi”, Azərbaycanda İslam, Bakı, 2015, səh. 7-19
2017 “Suffering For The Sake Of Cosmic Order: Twelver Shīʿah Islam’s Coping With Trauma” (co-author: Bahram Hasanov), Ilahiyat Studies, Volume 8, Number 1, Bursa 2017, pp.65-93.
2019 “Din motivli zorakı radikalizmin yaranmasına təsir edən psixoloji amillər”, Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu Din Araşdırmaları Jurnalı. No 1(2), İyun, 2019, səh.23-36
2019 “İslam məzhəblərinin yaranmasına təsir edən dini və ictimai-siyasi amillər”. Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu Din Araşdırmaları Jurnalı. No 1(2), İyun, 2019, səh.53-64.

Kitab icmalı


“Nahide Bozkurtun “Mu’tezile’nin Altın Çağı Me’mûn Dönemi” adlı əsərinin dəyərləndirilməsi, İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi) dergisi, İstanbul, 2002, VIII, pp. 138-141

Tərcümələr


Alparslan Açıkgenç, “Molla Sədra Fəlsəfəsi”. Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər-2008, No: 3 (21), səh. 178-191
Toşihiko İzutsu, “İslamda metafizik düşüncənin əsas strukturu”. Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər-2008, No: 3 (21), səh. 192-201 və No: 4 (22), səh. 205-216
Molla Sədranın (Sədrəddin Şirazi) “əl-Əsfaru`l-ərbəə” adlı əsərindən bir bölüm, No: 5-6 (23-24), səh. 215-221
Məhəmməd İqbalın `İslam Mədəniyyətinin Ruhu` adlı məqaləsi. Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər-2009, No: 1 (25),səh. 173-190
Məhəmməd İqbalın `Din mümkündürmü?` adlı məqaləsi. Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər-2010, No: 1 (29),səh. 173-189
Həzrət Peyğəmbər və Ümumbəşəri dəvəti (kitab-həmtərcüməçi), İpək Yolu Nəşriyyatı, Bakı, 2013, 488 s.
Qurandan Nəsihətlər-1 (kitab-həmtərcüməçi), İpək Yolu Nəşriyyatı, Bakı, 2014, 488 s.
Qurandan Nəsihətlər-1 (kitab-həmtərcüməçi), Şərq-Qərb Nəşriyyatı, Bakı, 2014, 486 s.
Ekrem Keleş-Sadık Eraslan, Ən Gözəl Nümunə Həzrət Peyğəmbərin (kitab-həmtərcüməçi), Şərq-Qərb Nəşriyyatı, Bakı, 2014, 221 s.
Hədislərlə İslam. Bakı, 2018

Redaktorluq


Tarixi və milli-mənəvi dəyərlər kontekstində Azərbaycan milli kimliyi. Bakı: Elm və təhsil, 2013, 392 səh.
Azərbaycan və Əhli-beyt irsi (Məqalələr toplusu). Bakı: Elm və təhsil, 2013, 304 səh.
State and Religion: Strengthening Tolerance In a Changing World (Abstracts)-First İnterantional Baku Forum. Bakı, 2013
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Moizələr və xütbələr kitabı. Bakı 2017
Asəf Qənbərov. Din sosiologiyası. Bakı, 2018.

Rektorun köməkçisi

Emin Orucov

köməkçi
alt menü